سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ

Abdi, F. (2018) سنجش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. Journal of Modern Medical Information Sciences, 4 (1). pp. 30-39. ISSN ۲۳۸۳-۳۶۹۶

[img] Text
Article thesis.doc

Download (1MB)
Official URL: http://jmis.hums.ac.ir

Abstract

مقدمه: با توجه به حجم روزافزون اطلاعات، هر فرد نیازمند فراگیری مهارت¬ها و توانمندی¬هایی فراتر از سواد سنتی است. زیرا به‌روز بودن اطلاعات، و درک نیاز به آموزش بیشتر برای تصمیمات مبتنی بر حل مشکل از یک سو و پیشرفت تجربیات مبتنی بر شواهد در بین رشته های پزشکی، بویژه رشته‌های توانبخشی بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سواد اطلاعاتی در بین دانشجویان رشته‌های توانبخشی می‌باشد روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی بر روی 150 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد که کل این افراد مورد مطالعه قرار گرفتند. ، ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه‌‌ی استانداردی بود که بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز به شناسایی مهارت‌ها پرداخته است. شامل 24 سؤال بسته پاسخ در مقیاس پنج درجه‌¬ای لیکرت، شامل شش سؤال (6-1) مربوط به تعریف مسئله، چهار سؤال (10-7) مربوط به راهبردهای جستجوی اطلاعات، یک سؤال (11) مربوط به مکان¬یابی و دسترسی به اطلاعات، سه سؤال (14-12) مربوط به استفاده از اطلاعات، چهار سؤال (18-15) مربوط به ترکیب اطلاعات، شش سؤال (24-19) مربوط به ارزیابی اطلاعات مطرح شد. روایی توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز توسط آلفای کرونباخ 96 درصد به دست آمد.جهت تحلیلل داده ‌ها از نسخه 18 نرم افزار SPSS و از آمار توصیفی و آزمون‌هایT-TEST ، تحلیل واریانس ، من ویتنی، کروسکال- والیس و اسپیرمن استفاده شد. یافته¬ها: مهارت جامعه پژوهش در درک نیاز اطلاعاتی (شناخت مساله) با میانگین نمره 6/0 ± 94/2 ، در راهبرد‌های جستجو با میانگین 67/0±96/2، در مکان‌یابی اظلاعات با میانگین نمره88/0± 80/2، در استفاده از اطلاعات با میانگین95/0 ± 76/2، در ترکیب اطلاعات با میانگین80/0 ± 46/2 و از لحاظ ارزیابی اطلاعات با میانگین84/0 ± 93/2 در حد متوسط قرار داشته است.. نتایج کلی پژوهش، میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران را با میانگین636/0± 85/2 نشان داده است. در این مطالعه ارتباط آماری معنی‌داری بین مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد با سطح سواد اطلاعاتی وجود داشت. نتیجه گیری: وضعیت سطح سواد اطلاعاتی جامعه پژوهش، در سطح متوسط قرار دااشت، لذا توجه بیشتری نسبت به آموزش سواد اطلاعاتی از طریق برگزاری کلاس‌های منسجم و مستمر، با محتوای غنی‌تر، مطابق با فناوری‌های جدید در بین دانشجویان هر رشته توانبخشی باید صورت پذیرد. کارکردها و سیاست‌های آموزشی بازبینی شده و در جهت پیشبرد فرایند پژوهش دانشجویان از متخصصان اطلاع‌رسانی استفاده نمایند. واژه‌های کلیدی: سواد اطلاعاتی، توانبخشی، دانشجویان، مدل

Item Type: Article
Subjects: WZ History of Medicine. Medical Miscellany
Divisions: School of Medicine > Department of Surgery
Depositing User: M.S Fatemeh Abdi
Date Deposited: 07 Jan 2019 05:01
Last Modified: 07 Jan 2019 05:01
URI: http://eprints.iums.ac.ir/id/eprint/9837

Actions (login required)

View Item View Item